Semalt Web Scraper Plus + we onuň esasy artykmaçlyklary bilen tanyşdyrýar

Web Scraper Plus + öňdebaryjy we ygtybarly web ýygnamak we maglumatlary çykarmak programma üpjünçiligidir. Bu programma arkaly, sahypanyň maglumatlaryna ygtybarly girip, zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza görä gyryp bilersiňiz. Bu guralyň esasy artykmaçlyklary aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy:

1. Bir wagtyň özünde dürli web sahypalaryny gözläň:

Web Scraper Plus + -yň iň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, dürli web sahypalaryny gözden geçirmäge kömek edýär we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar. Justaňy bir sahypa döreden bolsaňyz we mazmunyňyzy we makalalaryňyzy görkezmek isleseňiz, Web Scraper Plus + gurup, görnükli netijeleri gazanyp bilersiňiz.

2. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy:

Web Scraper Plus + ulanyjy üçin amatly interfeýs we maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen iň meşhurdyr. Bu gural siziň üçin maglumatlary aňsatlyk bilen gyrýar we alnan maglumatlary CSV ýa-da JSON faýllaryna göçürýär. Şeýle hem, ony Google elektron tablisalaryna ýa-da Excel faýllaryna göçürip bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, gyrylan maglumatlary Web Scraper Plus + maglumatlar bazasyna ýazdyryp ýa-da awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alyp bilersiňiz. Gysgaça aýdylanda, “Web Scraper Plus +” birnäçe maglumatlary çykarmak aýratynlyklaryny hödürleýär we gymmatly maglumatlary dürli görnüşlerde tygşytlaýar.

3. PDF faýllaryny ýa-da HTML resminamalaryny gyryň:

Beýleki adaty maglumatlary gyrmak gurallaryndan tapawutlylykda, Web Scraper Plus + PDF faýllaryny we HTML resminamalaryny aňsatlyk bilen gyryp biler. Dürli HTML faýllaryndan maglumatlary çykaryp, okalýan we ulaldylan görnüşe öwrüp bilersiňiz. Web Scraper Plus +, elmydama takyk we ygtybarly maglumat berýän maglumatlaryňyzdaky ownuk orfografiki ýa-da grammatiki ýalňyşlyklary awtomatiki düzeder. Gyrylan mazmuny göni sahypaňyza çap edip, gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyryp bilersiňiz.

4. Maglumatlary çykarmak boýunça dürli meseleleri guraň:

Web Scraper Plus bilen, bir wagtyň özünde dürli maglumatlary çykarmak meselelerini tertipläp ýa-da dolandyryp bilersiňiz. Şeýle hem, aragatnaşyk sahypalaryny we sary sahypalardan, ak sahypalardan, kataloglardan, elektron söwda sahypalaryndan we diskussiýa forumlaryndan maglumatlary döwmäge kömek edýär. Şeýle hem bu hyzmat bilen dinamiki saýtlary, habar beriş serişdelerini we Trivago we TripAdvisor ýaly syýahat portallaryny nyşana alyp bilersiňiz. Web Scraper Plus + maglumatlary çykarmak meselelerini tertipleşdirer we wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlar.

5. Bäsdeşiň saýtlaryndan maglumat alyň:

Bäsdeşleriň sahypalaryndan maglumat almak isleseňiz, “Web Scraper Plus” -y saýlamaly we işiňizi gysga wagtda ýerine ýetirmeli. Bu gural dürli web sahypalarynda gezýär we nyrh maglumatlaryny, suratlaryňyzy we bäsdeşiňiziň sahypalarynyň önüm beýanyny çyzmagy aňsatlaşdyrýar. Onlaýn marketingi awtomatlaşdyrýar we sosial media marketologlary we programmistler üçin amatly. Bu hyzmatdan peýdalanmak üçin diňe esasy bilimleriňiz ýa-da PHP, Ruby we Python bolmaly.

6. Dürli wersiýalarda bar:

Web Scraper Plus mugt we tölegli wersiýalarda elýeterlidir. Mugt wersiýasy bilen bäş müňe çenli web sahypasyny, PDF faýllaryny ýa-da HTML resminamalaryny gyryp bilersiňiz. Tölegli wersiýasy kärhanalar we hünärmen programma döredijiler üçin amatly. Iňlis dilinde bar we programma Linux we Windows-da gurnalyp bilner. Web Spider 5.0 wersiýasynyň faýly ululygy 53,78 MB.

send email